PRIVACY STATEMENT

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 mei 2018.

1. Algemeen
Buro M.K. B.V., hierna te noemen Buro MK, is op het gebied van re-integratie werkzaam als uitzendbureau. Het doel is om arbeidsdeelname van de aangemelde klanten te herstellen dan wel te bevorderen. Om dit te kunnen realiseren heeft Buro MK re-integratie activiteiten ontwikkeld en voert deze uit.

2. Privacy
Buro MK is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Buro MK kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoons¬gegevens in te zien of te verwerken. Buro MK acht het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgt Buro MK de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

3. Gegevens
Buro MK verwerkt gegevens die bij aanvang van het (re-integratie)traject of dienstverband door de opdrachtgever (bijvoorbeeld uzelf, de werkgever, of het UWV) worden aangeleverd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de volgende gegevens:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, nationaliteit, sofinummer, gegevens over een eventuele uitkering, opgedane werkervaring, gevolgde opleidingen en diploma’s.

Gegevens die ook kunnen worden verwerkt betreft informatie die uit het intakegesprek naar voren is gekomen en die van belang kan zijn bij het streven naar herstel of verbetering van arbeidsdeelname. Gegevens over voorkeuren van de arbeidsmarkt en eventuele (medische) beperkingen kunnen hierbij ook opgenomen zijn. Gedurende het gehele traject worden deze gegevens aangevuld met een plan van aanpak voor de medewerker. Dit plan van aanpak bevat alle activiteiten die ten behoeve van arbeidsdeelname van de medewerker zullen worden ingezet en de behaalde resultaten ervan.

4. Verwerkingsverantwoordelijke versus Verwerker
Buro MK is in de uitoefening van haar werkzaamheden de verwerkingsverantwoordelijke. Indien Buro MK gebruikt maakt van derden om persoonsgegevens te verwerken is deze derde aan te merken als Verwerker en zal Buro MK met deze derde een Verwerkingsovereenkomst afsluiten.

5. Doeleinden en grondslag van de verwerking
Buro MK verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Administratieve verwerking van de op arbeidsdeelname in te zetten activiteiten
• Rapportage en verantwoording aan onze opdrachtgevers
• De uitvoering van re-integratie plannen
• Het uitvoeren van de wettelijke verplichte administraties
• Het uitvoeren van activiteiten gericht op relatiebeheer en marketing
• Het verwerken van aanvragen en reacties via online formulieren (beschikbaar op de website).
Buro MK verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. Buro MK kan voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

6. Bewaartermijnen
Tot twee jaar na het afronden en afsluiten van het reguliere of re-integratie traject, worden de gebruikte persoonsgegevens bewaard. Bepaalde gegevens die volgens de wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten worden dan de termijn van twee jaar, zullen pas worden verwijderd als deze langere termijn verstreken is.

7. Beveiliging persoonsgegevens
Buro MK gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stelt Buro MK zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

8. Datalekken
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Buro MK streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek zal Buro MK deze vastleggen. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal Buro MK de Autoriteit Persoonsgegevens en u hiervan op de hoogte brengen.

9. Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:
1. Inzagerecht
2. Recht op rectificatie
3. Recht op vergetelheid
4. Recht op beperking van de verwerking
5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
6. Recht op bezwaar
Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande adresgegevens van Buro MK onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

10. Externe links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Buro MK is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Buro MK raadt u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

11. Cookies
Om onze dienstverlening te optimaliseren en te analyseren maakt Buro MK enkel gebruik van functionele ‘cookies’

12. Wijziging Privacy Statement
Indien Buro MK dit Privacy Statement wijzigt zal Buro MK u hierover informeren.

13. Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten of als u een klacht heeft dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Buro M.K. B.V., Piet Heinstraat 7, 7204 JN Zutphen onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar info@buromk.nl.